DIETANOLAMINAS (DEA) 80%, L

5,99 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Dietanolaminas

DEA, Bis (hidroksietil) aminas, N, N-Bis (2-hidroksietil) aminas, 2,2'-dihidroksidietilaminas, β, β'-dihidroksidietilaminas, Diolaminas, 2 - [(2-hidroksietil) amino] etanolis, 2,2'-aminobisetanolis, Iminodietanolis, Di (2-hidroksietil) aminas, bis (2-hidroksietil) aminas, 2,2'-aminodietanolis

Formulė

HN(CH2CH2OH)2

Struktūra

Dietanolaminas 2DDietanolaminas 3D

IUPAC

2,2'-aminodietanolis - 2,2'-aminodiethanol

CAS

111-42-2

Molinė masė

105,137g/mol

Tankis

1.097g/cm3 (20 °C)

Tirpumas

Vandenyje tirpsta neribotai

Dietanolaminas, dažnai sutrumpintai kaip DEA arba DEOA, yra organinis junginys, kurio formulė HN(CH2CH2OH)2. Grynas dietanolaminas yra balta kieta medžiaga, tačiau dėl polinkio absorbuoti vandenį dažnai naudojamas kaip bespalvis, klampus skystis. Dietanolaminas yra daugiafunkcinis, yra antrinis aminas ir diolis. Kaip ir kiti organiniai aminai, dietanolaminas veikia kaip silpna bazė. Atspindėdamas antrinių amino ir hidroksilo grupių hidrofilinį pobūdį, DEA tirpsta vandenyje.

Sodininkystėje, daržininkystėje ir žemės ūkyje dietnolaminas naudojamas kaip mikroelementinių trąšų sudedamoji dalis, kuri padidina elementų įsiskverbimą per lapus, bei įtakojantis keletą gyvūnų ir augalų fiziologinių procesų, tokių kaip sėklų daigumas, augalų ir patogenų sąveika, chloroplastų vystymasis ir žydėjimas. DEA padeda geriau pasiskirstyti aktyviems pesticidų, insekticidų ar herbicidų komponentams.

Pramonėje dietanolaminas dujų valymui skruberių pagalba. Kadangi DEA yra silpna bazė jis lengvai suriša degančios anglies daleles, anglies dioksidą sieros dioksidą, vandenilio sulfidą, lengvuosius tiolius ir kitus junginius. Dietanolaminas yra nepakeičiamas absorbentas bet kokių dujų valyme ar gryninime. Povandeniniuose laivuose DEA naudojamas anglies dvideginio valymui iš oro. Taip pat DEA jonizuoja rūgštis joms sutekdama poliškumą, ko pasekoje sunkiai tirpstančios rūgštys tampa tirpesnės vandenyje.

Kosmetikoje dietanolaminas naudojamas kaip buferis ir pH reguliatorius, antistatikas, emulsiklis, putintojas, nejoninė paviršiaus medžiaga. Taip pat jis veikia kaip emulsiklis ir/ar kaip pagalbinė medžiaga sudarant emulsijas.

Vandens gerinime dietanolaminas naudojamas garo generatoriuose, nes dėl savo bipoliškumo, jis sureguliuoja verdančio vandens pH, taip sumažindamas korozinį poveikį, bet tuo pačiu jis nesikaupia garuose, todėl pagamintas garas yra švarus. Vandens valyme DEA yra vienas iš pagrindinių komponentų siekiant išvalyti užterštą vandenį, nes bipolinė molekulė sėkmingai neutralizuoja tiek oksidatorius, tiek rūgštis, tiek šarmus. Vandens valymo įrenginiuose vandenilio sulfidui iš rūgščių dujų pašalinimui naudojamas DEA vandens tirpale. Jis turi pranašumą prieš panašų aminą etanolaminą, nes tam pačiam korozijos potencialui gali būti naudojama didesnė koncentracija. Tai leidžia vandenvalos įmonėms surišti vandenilio sulfidą mažesniu cirkuliuojančio amino kiekiu, naudojant mažiau energijos.

Medžio apdirbime dietanolaminas yra vienas iš pagrindinių komponentų siekiant impregnuoti medieną, bei ją apsaugoti nuo išorinių veiksnių poveikio. Dažniausiai sutinkamas kaip komponentas vario ir ketvirtinių amonių ar vario ir azolo antiseptiniuose impregnantuose. Abiejų tipų impregnantai yra alternatyva arseno impregnantams.

Metalo apdirbime dažniausiai sutinkamas skysčiuose ir dietanolaminas naudojamas kaip antikorozinis priedas, paviršių nuriebalintojas, emulsiklis, valymo priemonė. Jo pranašumas prieš monoetanolaminą (MEA), jo dvigubai didesnė geba surišti deguonį, bei anglies dvideginį, todėl jo reikia per pus mažiau, kad pasiekti tokį patį antikorozinį efektą.

Dažų pramonėje DEA naudojamas kaip adhezijos didinimo komponentas (tam kad būtų didesnis paviršių tarpusavio sulipimas). Galima sutikti tiek absorbentų, tiek dažų, tiek lakų, tiek paviršių padengimo priemonėse.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 - Kenksminga prarijus.

H315 - Dirgina odą.

H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H318 - Smarkiai pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:

P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P270 - Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją

P362 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...

P501 - Turinį/talpyklą perduoti licenzijuotai atliekų tvarkymo įmonei

P301+P330+P331 - PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P321 - Specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje).

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password