AZOTO RŪGŠTIS (Tech grade), 55%, L

6,99 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Azoto rūgštis

Nitratinė rūgštis, vandenilio nitratas, Aqua fortis, Spirit of niter, Eau forte, Hydrogen nitrate, Acidum nitricum

Formulė

HNO3

Struktūra

Azoto rūgštis 2DAzoto rūgštis 3D

IUPAC

Azoto rūgštis – nitric acid

INCI

NITRIC ACID

CAS

7697-37-2

Molinė masė

63,012 g/mol

Tankis

1,39g/cm3 (55%)

Tirpumas

Su vandeniu maišosi bet kokiu santykiu

Azoto rūgštis (HNO3), dar vadinama aqua fortis (lot. „Stiprus vanduo“) ir nitro spiritas, yra labai ėsdinanti mineralinė rūgštis. Grynas junginys yra bespalvis, tačiau senesni mėginiai linkę įgauti geltoną spalvą dėl skilimo į azoto oksidus. Kai tirpale yra daugiau kaip 86% HNO3, ji vadinama rūkančia azoto rūgštimi. Priklausomai nuo esamo azoto dioksido kiekio, rūkstanti azoto rūgštis toliau apibūdinama kaip raudona rūkstanti azoto rūgštis, kai koncentracija viršija 86%, arba balta rūkanti azoto rūgštis, kai koncentracija viršija 95%.

Žemės ūkyje azoto rūgštis naudojama azotinių trąšų pavidalu – kalcio nitratai, amonio nitratai ir kt. Taip pat azoto rūgštis naudojama kaip laistymo vandens pH reguliatorius, ir tuo pačiu kaip azoto šaltinis. Ypač tinka rūgščią dirvą mėgstančių augalų (šilauogių, aviečių, braškių ir kt.) laistymui. Taip pat gali būti naudojama augalų žydėjimo metu kaip papildomas azoto šaltinis. Orientaciniai dydžiai neutralizuojant 50 ppm šarmingumo 1 m3 vandens 79.40mL/m3 arba 107.20 g/m3. Vanduo praturtinamas 14.3 ppm N elementu.

Medienos pramonėje maždaug 10% azoto rūgštis naudojama pušų ir klevų medienai dirbtinai sendinti. Gaunama pilka aukso spalva, panaši į labai seną vašku arba aliejumi apdailintą medieną. Prieš apdirbant medieną rekomenduojama atlikti bandinį mažai matomoje vietoje.

Metalo pramonėje azoto rūgštis gali būti naudojama metalams paversti oksiduotomis formomis, pavyzdžiui, vario metalą paversti vario nitratu. Jis taip pat gali būti naudojamas kartu su druskos rūgštimi kaip karališkas vanduo „aqua regia“, kad ištirptų tauriuosius metalus, tokius kaip auksas (kaip chlorauro rūgštis). Šios druskos gali būti naudojamos auksui ir kitiems metalams gryninti, viršijančiam 99,9% grynumą, atliekant perkristalizavimo ir selektyvaus nusodinimo procesus. Metalų ėsdinimui naudojamas azoto rūgšties, vandens ir alkoholio tirpalas „Nital“, siekiant atskleisti metalo mikrostruktūrą. ISO 14104 yra vienas iš standartų, apibūdinančių šią gerai žinomą procedūrą. Azoto rūgštis su druskos rūgštimi taip pat naudojama stiklo valymui prieš sidabravimą, kai gaminami sidabriniai veidrodžiai ar sidabruoti stikliniai automobilių detalių paviršiai.

Laboratorijose praskiesta azoto rūgštis (0,5-5,0%) naudojama, kaip matricos junginys, naudojamas metalų pėdsakams tirpaluose nustatyti, atliekant elementinę analizę ICP-MS, ICP-AES, GFAA ir liepsnos atominės absorbcijos spektroskopijos metodais. Azoto rūgštis gali būti naudojama kaip greitas testas, skirtas alkaloidų (pavyzdžiui, LSD) aptikimui. Plačiai naudojama kalorimetriniuose bandymuose, nustatinėjant skirtumus tarp heroino ir morfino.

Elektrotechnikoje azoto rūgštis naudojama kaip cheminis organinių puslaidininkių agentas, elektrotechninių plokščių valymui bei takelių ėsdinimui, bei neapdorotų anglies nanovamzdelių valymui.

Valymo pramonėje naudojami vandeniniai 5-30% azoto rūgšties ir 15-40% fosforo rūgšties mišiniai su papildomais komponentais, dažniausiai naudojami maisto ir pieno pramonės įrangai valyti, siekiant pašalinti nusodintus kalcio ir magnio junginius (kurie atsiranda proceso metu arba susidaro naudojant kietą vandenį gamybos ir valymo metu). Fosforo rūgštis padeda pasyvinti geležies lydinius nuo praskiestos azoto rūgšties korozijos

Sprogmenų pramonėje azoto rūgštis naudojama sprogmenims gaminti, tokiems kaip T.N.T., bedūmis parakas, nitroglicerinas, heksogenas ir kt. Dėl šios panaudojimo savybės azoto rūgštis laikoma sprogmenų prekursoriumi, bei yra riboto naudojimo medžiaga.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

**- Įgyvendinant 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (OL L 186, 2019 7 11, p. 1). produktas parduodamas tik Juridiniams asmenims, ūkininkamas ar individualią veiklą vykdantiems asmenims patvirtinus įgaliojimą pirkti bei teisėtą naudojimo paskirtį pasirašytinai.

***- Prekyba nuodingomis (toksinėmis) medžiagomis vykdoma laikantis LR Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo (aktuali redakcija) numatytomis nuostatomis. Pirkėjas prieš įsigydamas nuodingas medžiagas privalo pateikti leidimą dirbti su nuodingomis medžiagomis

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H331 Toksiška įkvėpus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H290 Gali ėsdinti metalus.

Atsargumo frazės:

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P261 Stenkitės neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio.

P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P321 Specialus gydymas: patekus ant odos, galima plauti 0,5 % boro rūgšties tirpalu.

P501 Turinį/ talpyklą išpilti į nerūdijančio plieno/ atsparaus rūgščiai plastiko sandarias, paženklintas pakuotes/ konteinerius.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password