ETOKSIPROPANOLIS (1-etoksi-2-propanolis) 99,9%, L

9,99 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Etoksipropanolis

1-ETOKSI-2-PROPANOLIS, PGEE (alpha-propylene glycol 1-ethyl ether), 1-Etoksipropan-2-olis

Formulė

C5H12O2

Struktūra

 

IUPAC

1-OKSI-2-PROPANOLIS

CAS

1569-02-4

Molinė masė

104.15g/mol

Tankis

0.91 g/cm3

Tirpumas

36.6 g/100 mL (25 °C)

 

Etoksipropanolis yra organinis junginys, lengvai besimaišantis su vandeniu, yra higroskopiškas, be to, jis gerai tirpina įvairiausias medžiagas, įskaitant dervas, dažus ir klijus. Etoksipropanolis turi didelį potencialą, nes jis pasižymi puikiomis tirpiklio savybėmis, klampumu ir lakumu, panašiu į etileno oksido pagrindu pagamintus glikolio eterius, kurie dabar patiria tam tikrus ribojimus dėl oro ir darbo vietos taršos. Naudojant etioksipropanolį galima nustatyti aukštesnes poveikio darbo vietoje ribas. Labai svarbu, kad šiuo metu nėra įtrauktas į JAV federalinės vyriausybės švaraus oro įstatymą kaip pavojingą oro teršalas.

Spaustuvėse labai svarbus dažų lipnumas, dėl kurio prasideda dažų dulkėjimas ir popieriaus išpešiojimas, suprastėja atspaudo kokybė. Esant per dideliam lipnumui, lapas gali prilipti prie dekelio, dėl šios priežasties gali būti stabdomas spaudos procesas. Dažai yra sudaryti iš rišančiosios medžiagos, pigmentų, tirpiklių bei pagalbinės medžiagos. Ypač svarbu ruošiant dažus išlaikyti tinkamą rišančios medžiagos, pigmentų bei tirpiklio kiekį. Dažaiyra skiedžiami iki reikiamos klampos, dedamas lėtiklis –etoksipropanolis (apie 10 %). Etoksi propanolis daugiausia naudojamas paviršiaus dengimo ir spausdinimo pramonėje, nes jis gali reguliuoti tiek paviršiaus dangų (įskaitant dažus vandens pagrindu), tiek fleksografinių dažų srautus, išlyginimą ir sujungimą.

Dažų pramonėje 1 etoksi 2 propanolis yra naudojamas įvairiose dažų pramonės, srityse, nes jis suteikia gerą tirpinimą dėl jo dviejų funkcinių grupių. Jis maišosi tiek su polinėmis, tiek su nepolinėmis medžiagomis ir yra veiksmingas tirpiklis įvairiausioms dervoms, įskaitant epoksidus, akrilą, alkidus, poliesterius, nitroceliuliozę ir poliuretanus. Tai taip pat suteikia mažą toksiškumą ir tai yra dar viena savybė, kurią vertina vartotojai.

Valymo pramonėje etoksi propanolis naudojamas valymo priemonių sudėtyje, kur, mažina paviršiaus įtempimą, greitą garavimo greitį ir mažą toksiškumą. Jį galima naudoti tiek gryną, tiek kaip sudėtinę dalį gaminant valymo produktus, pvz., kaip riebalų ir dažų valiklį.

Apledėjimo produktų gamyboje PGEE naudojamas tiek kaip mažai lakus, nesmirdantis komponentas, tiek kaip skvarbumą tirpdant ledą didinantis komponentas. Dėl nejoninėms PAM būdingų savybių, etoksipropanolis gerai drėkina paviršių, taip padidina skverbimąsi į ledo struktūras, bei susimaišęs su vandeniu neleidžia jam užšąlti.

Augalinkystėje etoksipropanolis naudojamas kaip priedas agrochemikaluose padidinantis aktyvių komponentų tirpumą vandenyje, lėtesnį išdžiūvimą, bei geresnį prasiskverbimą pro riebalinį augalų lapų sluoksnį.

 

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

 

Signalinis žodis: ATSARGIAI

Pavojaus piktogramos:

 

Pavojingumo frazės:

H226 Degūs skystis ir garai.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo frazės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių.-Nerūkyti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti  nukentėjusįjįį gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P305+P351+P338PATEKUS Į AKIS:Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312 Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis vietinių teisės aktų reikalavimų.

 

 

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password