2-MERKAPTOETANOLIS (tioglikolis) 99%, L

7,50 €
9,99 €
Sutaupote 25%
Dydis / talpa
Kiekis

  • Condition: Išpardavimas!
  • Condition: −25%
  • Available: 

Parametras

Savybė

2-merkaptoetanolis

Beta merkaptoetanolis, BME, merkaptoetanolis, tioglikolis, 2 hidroksi 1 etantiolis, β-merkaptoetanolis, 2BME, 2-ME, β-metas, 2-mercaptoethanol, beta-Mercaptoethanol, mercaptoethanol, 60-24-2, thioglycol, 2-Hydroxy-1-ethanethiol

Formulė

C2H6OS

Struktūra

2-merkaptoetanolis 2D2-merkaptoetanolis 3D

IUPAC

2-sulfanyletanolis - 2-sulfanylethanol

CAS

60-24-2

Molinė masė

78,14 g/mol

Tankis

1,114 g/mL 20 °C

Tirpumas

Maišosi su vandeniu ir daugeliu polinių tirpiklių

2-merkaptoetanolis yra cheminis junginys, kurio formulė HOCH2CH2SH. Dažniausiai yra naudojamas disulfidinėms jungtims redukuoti ir gali veikti kaip biologinis antioksidantas, pašalindamas hidroksilo radikalus. Jis plačiai naudojamas, nes hidroksilo grupė suteikia tirpumą vandenyje ir sumažina lakumą. Dėl sumažėjusio garų slėgio jo kvapas, nors ir nemalonus, yra mažiau nepriimtinas nei kitų tiolių. 2-merkaptoetanolis yra geras reduktorius, nes greitai reaguoja su oksidatoriais.

Valymo pramonėje tioglikolis sutinkamas kaip pH reguliatorius ar buferis kuris palaiko 4.5-6 pH, todėl labai tinkamas grindų plovikliuose skirtuose plovimo mašinoms, automobilių plovyklų šampūnuose, dažų ir dangų mišiniuose.

Dažų pramonėje 2-merkaptoetanolis naudojamas ir kaip tirpiklis, ir kaip tarpinis produktas dažikliams gaminti.

Metalo apdirbime BME naudojamas kaip sudėtinė dalis valant metalo paviršių nuo riebalinių nešvarumų, taip pat kaip apsauga nuo korozijos, bei oksidacinio poveikio. Jeigu procese naudojamas vandentiekio vanduo, BME veikia kaip kalkinių nuosėdų inhibitorius, t.y. neleidžia joms susidaryti ant paviršių.

Naftos pramonėje 2-merkaptoetanolis plačiai naudojamas kaip korozijos inhibitorius, nuosėdų susidarymą stabdanti medžiaga. Dėl savo antioksidacinių savybių puikiai tinka apsaugoti jautrius junginius nuo deguonies poveikio, o dėl hidrofilinių ir hidrofobinių savybių puikiai tinka angliavandenilių ir naftą lydinčio vandens sistemose, kur lengvai maišosi tiek su vandenine tiek ir su aliejine faze. Taip pat gali būt naudojamas kasybos pramonėje siekiant apsaugoti gręžimo skysčius nuo oksidacinių procesų.

Biotechnologijose naudojamas 2-merkaptoetanolis kai kuriems baltymams denatūruoti. Greitas baltymų disulfido redukcijos su 2-merkaptoetanoliu procesas vyksta dviejų pakopų procesu, apimančiu tarpinį mišrų disulfidą. 2-merkaptoetanolis dažnai naudojamas pakaitomis su ditiotreitoliu (DTT) arba tris (2-karboksietil) fosfinu (TCEP). 2-merkaptoetanolis yra stabilesnis nei DTT, nors jo skilimas didesnis. 2-merkaptoetanolio pusinės eliminacijos laikas (skilimo pusamžis), kai pH lygis 6,5, yra daugiau nei 100 valandų, o jo pusinės eliminacijos laikas, kai pH lygis 8,5 – 4 valandos. BME dažnai įtraukiamas į fermentines reakcijas. Jis naudojamas laisvųjų sulfhidrilo likučių oksidacijai slopinti, todėl palaiko baltymų aktyvumą. 2-merkaptoetanolis naudojamas keliuose fermentų tyrimuose kaip standartinis buferio komponentas. Kai kuriose RNR izoliacijose naudojamas 2-merkaptoetanolis. Jis naudojamas išskyrimo procese, kad pašalintų ribonukleazes, išsiskiriančias ląstelių lizės metu. 2-merkaptoetanolis taip pat naudojamas disulfidinėms jungtims redukuoti, dėl kurių ribonukleazės tampa labai stabiliais fermentais ir negrįžtamai denatūruoja baltymus. Toks naudojimas neleidžia jiems virškinti RNR jos ekstrahavimo procedūros metu.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

**- Prekyba nuodingomis (toksinėmis) medžiagomis vykdoma laikantis LR Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo (aktuali redakcija) numatytomis nuostatomis. Pirkėjas prieš įsigydamas nuodingas medžiagas privalo pateikti leidimą dirbti su nuodingomis medžiagomis

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H301 + H331 Toksiška prarijus arba įkvėpus.

H310 Mirtina susilietus su oda.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H373 Gali pakenkti organams (Kepenys, Širdis), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai prarijus.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones/ naudoti klausos apsaugos priemones.

P301 + P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.

P302 + P352 + P310 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P304 + P340 + P311 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password