KALCIO HIPOCHLORITAS (CHLORKALKĖS), kg

2,89 €
Prekės dydis, kg
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Kalcio hipochloritas

Hypochlorous acid calcium salt, Bleaching powder, Calcium oxychloride or chloride of lime

Formulė

Ca(OCl)2

Struktūra

Kalcio hipochloritas 2DKalcio hipochloritas 3D

IUPAC

Kalcio dihipochloritas (Calcium dihypochlorite)

CAS

7778-54-3

Molinė masė

142,98 g/mol

Tankis

2,35 g/cm3 (20 °C)

Tirpumas

21g/100ml

Tai neorganinis junginys, kurio cheminė formulė Ca(ClO)2. Tai pagrindinis aktyvusis komercinių produktų ingredientas, dar vadinamas balinimo milteliais, chloro milteliais arba chlorkalkėmis, naudojamas vandens valymui ir kaip balinimo medžiaga (baliklis). Šis junginys yra palyginti stabilus ir turi daugiau laisvo chloro nei natrio hipochloritas (skystas chloras). Tai balta kieta medžiaga, nors komerciniai pavyzdžiai būna geltoni. Jaučiamas stiprus chloro kvapas. Blogai tirpsta kietame vandenyje, ir yra labiau tinkamas naudoti minkštame ir vidutinio kietumo vandenyje. Yra dviejų formų: sausas (bevandenis); ir hidratuotas (vandeninis).

Vandens gerinime kalcio hipochloritas naudojamas dažnai yra naudojamas plaukimo baseinų dezinfekcijai ir dezinfekuoti geriamąjį vandenį. Paprastai komercinė medžiaga yra parduodama 65-73% grynumo, su kitų cheminių medžiagų, tokių kaip kalcio chloridas ir kalcio karbonatas, priemaišomis.

Dezinfekavime kalcio hipochloritas naudojamas tiek paviršiams dezinfekuoti tiek ir nemaloniems kvapams neutralizuoti viešo naudojimo tualetuose. Kai kuriais atvejais kalcio hipochloritas naudojamas kritusiems gyvūnams konservuoti.

Organinėje chemijoje. Naudojamas kaip oksidatorius. Pavyzdžiui naudojamas glikolių, α – hidroksikarboksirūgščių ir keto rūgščių skaidymui į fragmentuotus aldehidus ar karboksirūgštis. Kalio hipochloritas taip pat gali būti naudojamas chloroformo gamybai haloformo (angl. „haloform“) reakcijos – ketonas šarminėje aplinkoje paveikiamas halogenu, šiuo atveju chloru iš kalcio hipochlorito.

Medienos apdirbime kalcio hipochloritas naudojamas kaip baliklis ar medžio šviesintojas, bei apsauga nuo grybelio ir pelėsio.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

H302 Kenksminga prarijus

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją

P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti smėlį - niekada nenaudoti vandens.

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password