MONOETANOLAMINAS, MEA, 99,5%, L

6,03 €
Dydis / talpa
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Monoetanolaminas

Etanolaminas, 2-aminoetanolis, monoetanolaminas, ETA, MEA

Formulė

C2H7NO

Struktūra

Monoetanolaminas 2DMonoetanolaminas 3D

IUPAC

2-Aminoetan-1-olis

CAS

141-43-5

Molinė masė

61,084 g/mol

Tankis

1.0117 g/cm3 (20 °C)

Tirpumas

Vandenyje tirpsta neribotai

Monoetaolaminas turi bifunkcinę molekulę, joje yra ir pirminio amino, ir pirminio alkoholio. Etanolaminas yra bespalvis, klampus skystis, kurio kvapas primena amoniaką. Jo dariniai yra plačiai paplitę; pvz., lipidai, kaip įvairių N-aciletanolaminų (NAE) pirmtakas.

Sodininkystėje, daržininkystėje ir žemės ūkyje monoetnolaminas naudojamas kaip mikroelementinių trąšų sudedamoji dalis, kuri padidina elementų įsiskverbimą per lapus, bei įtakojantis keletą gyvūnų ir augalų fiziologinių procesų, tokių kaip sėklų daigumas, augalų ir patogenų sąveika, chloroplastų vystymasis ir žydėjimas.

Pramonėje monoetanolaminas dujų valymui skruberių pagalba. Kadangi etanolaminas yra silpna bazė jis lengvai suriša degančios anglies daleles, anglies dioksidą sieros dioksidą, vandenilio sulfidą, lengvuosius tiolius ir kitus junginius. Etanolaminas yra nepakeičiamas absorbentas bet kokių dujų valyme ar gryninime. Povandeniniuose laivuose MEA naudojamas anglies dvideginio valymui iš oro. Taip pat MEA jonizuoja rūgštis joms sutekdama poliškumą, ko pasekoje sunkiai tirpstančios rūgštys tampa tirpesnės vandenyje.

Kosmetikoje monoetanolaminas naudojamas kaip buferis ir pH reguliatorius. Taip pat jis veikia kaip emulsiklis ir/ar kaip pagalbinė medžiaga sudarant emulsijas. Taip pat etanolaminas naudojamas plaukų dažų gamyboje siekiant pakeisti labiau agresyvų amoniaką (amonio hidroksidą). Šis ingredientas prisideda prie plaukų purumo ir tuo pačiu padidina vandenilio peroksido skilimo greitį. Paprastai, gaminant plaukų produktus daugumai kosmetikos prekių ženklų, amoniako neturinčių dažiklių ir cheminių medžiagų sudėtyje yra etanolamino (monoetanolamino). Juose ji veikia kaip švelnesnė ir mažiau dirginanti šarminė sudedamoji dalis.

Vandens gerinime etanolaminas naudojamas garo generatoriuose, nes dėl savo bipoliškumo, jis sureguliuoja verdančio vandens pH, taip sumažindamas korozinį poveikį, bet tuo pačiu jis nesikaupia garuose, todėl pagamintas garas yra švarus. Vandens valyme MEA yra vienas iš pagrindinių komponentų siekiant išvalyti užterštą vandenį, nes bipolinė molekulė sėkmingai neutralizuoja tiek oksidatorius, tiek rūgštis, tiek šarmus.

Medžio apdirbime monoetanolaminas yra vienas iš pagrindinių komponentų siekiant impregnuoti medieną, bei ją apsaugoti nuo išorinių veiksnių poveikio. Dažniausiai sutinkamas kaip komponentas vario ir ketvirtinių amonių ar vario ir azolo antiseptiniuose impregnantuose. Abiejų tipų impregnantai yra alternatyva arseno impregnantams.

Metalo apdirbime dažniausiai sutinkamas skysčiuose ir monoetanolaminas naudojamas kaip antikorozinis priedas, paviršių nuriebalintojas, emulsiklis, valymo priemonė.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H332 Kenksminga įkvėpus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:

P261 Stenkitės neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password