NATRIO PERSULFATAS 99%, kg

8,00 €
Prekės dydis, kg
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Natrio persulfatas

Sodium peroxodisulfate
Sodium peroxodisulphate
Sodium peroxydisulfate
Sodium peroxydisulphate

Formulė

Na2S2O8

Struktūra

Natrio persulfatas 2DNatrio persulfatas 3d

IUPAC

Dinatrio sulfonatooksi sulfatas (Disodium sulfonatooxy sulfate)

INCI

SODIUM PERSULFATE

CAS

7775-27-1

Molinė masė

238,10 g/mol

Tankis

2,59 g/cm3

Tirpumas

Vandenyje 55,6 g/100 ml (20 °C)

Neorganinis junginys, kurio cheminė formulė yra Na2S2O8. Tai yra peroksidisulfuro rūgšties (H2S2O8) natrio druska, oksidatorius. Tai balta kieta medžiaga, kuri tirpsta vandenyje. Tai beveik nehigroskopiška medžiaga, turinti gerą galiojimo laiką.

Natrio persulfatas dažniausiai naudojamas kaip radikalų iniciatorius emulsijos polimerizacijos reakcijose stireno polimerams, tokiems kaip akrilonitrilo butadieno stirenas, gauti. Taip pat taikomas pagreitintam mažos formaldehido koncentracijos klijų šalinimui.

Organinėje chemijoje natrio persulfatas yra specializuotas cheminis oksidatorius, klasikinėse Elbso persulfato oksidacijos ir Boyland-Sims oksidacijos reakcijose. Jis taip pat naudojamas radikaliose reakcijose, pavyzdžiui, apokinino diapoicinino sintezėje, kur geležies (II) sulfatas yra radikalų iniciatorius.

Elektrotechnikoje natrio persulfatas naudojamas spausdintinių plokščių ėsdinimo procese. Ši medžiaga yra naudojama kaip pakaitalas amonio persulfatui, kad ėsdinimas būtų švelnesnis. Taip pat naudojamas cinko ėsdinimo mišiniuose. Ėsdina labai tolygiai, užtikrina piešinio tikslumą, nepasigraužia po dažais. Rekomenduotinas ~10% tirpalas (100g medžiagos į 1L karšto vandens >400C) Esant žemesniai temperatūrai nevyksta peroksido skilimas ir ėsdinimas sustoja. Pagaminto tirpalo nelaikyti hermetiškuose induose, nes dėl savaiminio skilimo gali susidaryti slėgis ir gali įvykti sprogimas.

Kosmetikoje natrio persulfatas naudojamas kaip sudedamoji dalis plaukų dažymo priemonėse. Taip pat gali būti naudojamas odos balikliuose bei šveičiamosiose priemonėse.

Metalo apdirbime natrio persulfatas naudojamas tauriųjų metalų išgavime iš tauriųjų metalų tirpalų. Oksiduodamas natrio persulfatas leidžia metalo jonams pereiti į kietą metalo būseną. Taip pat gali būti naudojamas švelniam varinių paviršių valymui ir ėsdinimui.

Vandens paruošime natrio persulfatas naudojamas kaip skaidriklis, valiklis, bei dezinfekcinė priemonė, stabdanti mikroorganizmų dauginimąsi. Taip pat gali būti naudojamas gruntinio vandens, dirvožemio valymo priemonė.

Valymo pramonėje natrio persulfatas naudojamas kaip sausų baliklių sudedamoji dalis. Gali būti naudojamas kaip aktyvatorius balinimo priemonėse.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės, bei nėra tikslus prekės panaudojimo būdas. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

H302 Kenksminga prarijus

H315 Dirgina odą

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

Atsargumo frazės:

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password