LIČIO HIDROKSIDAS MONOHIDRATAS 99%, kg

5,78 €
Prekės dydis, kg
Kiekis

    Available: 

Parametras

Savybė

Ličio hidroksidas

Ličio hidroksido monohidratas, ličio šarmas

Formulė

LiOH

Struktūra

IUPAC

Ličio hidroksidas - Lithium hydroxide

INCI

LITHIUM HYDROXIDE

CAS

1310-66-3

Molinė masė

41.96 g/mol

Tankis

1.51 g/cm3

Tirpumas

Vandenyje:

22.3 g/100 mL (10 °C)

26.8 g/100 mL (80 °C)

Metanolyje:

13.69 g/100 g 20 °C, maišant 48 valanadas

Etanolyje:

2.18 g/100 g 20 °C, maišant 48 valanadas Izopropanolyje:

0.11 g/100 g 20 °C, maišant 48 valanadas

Ličio hidroksidas yra neorganinis junginys kurio formulė LiOH. Tai baltos spalvos higroskopiški milteliai, kurie tirpūs vandenyje, bei vos tirpūs alkoholiuose. Ličio šarmas yra stipri bazė, bet yra silpniausias šarminių metalų hidroksidas.

Tepalų gamyboje naudojamas gaminant ličio riebalus. Populiarusias yra ličio riebalų tirštiklis ir yra ličio 12-hidroksisteratas, kuris gaminamas kaip tepalų priedas dėl didelio atsparumo vandeniui ir naudingumo įvairiose temperatūrose.

Kvėpavimo aparatų gamyboje ličio hidroksidas yra naudojamas erdvėlaivių, povandeninių laivų ir pakartotinio kvėpavimo aparatų kvėpavimo dujų valymo sistemose, kad pašalintų anglies dioksidą iš iškvėptų dujų, gaunant ličio karbonatą ir vandenį: 2LiOH•H2O + CO2 → Li2CO3 + 3 H2O Pastarasis, bevandenis hidroksidas, yra tinkamesnis dėl mažesnės masės ir mažesnio vandens gaminant kosminiuose laivuose naudojamas kvėpavimo sistemas. Vienas gramas bevandenio ličio hidroksido gali pašalinti 450 cm3 anglies dioksido dujų.

Baterijų gamyboje ličio hidroksidas naudojamas kaip elektrolitas, bei kaip šilumos laidininkas. Taip pat jis naudojamas ličio hidrido LiH energijos talpyklų gamyboje. Kalio-ličio kietasis elektrolitas, dar vadinamas sausu elektrolitu, gaminamas pagal TU 2133-016-48326337-2015 arba TU 6-09-5229-85. Skirta naudoti šarminėse nikelio-geležies, nikelio-kadmio ir sidabro-cinko baterijose. Elektrolito gamybai reikia:

Viskas yra sumaišoma. Paruoštą elektrolitą atvėsinkite iki (20±5) ° C temperatūros, patikrinkite tankį. Praskiesto (paruošto) elektrolito tankis kontroliuojamas hidrometru, reguliuojant kompoziciją, į tirpalą pridedant vandens ar sausosios medžiagos. Kietasis šarminis elektrolitas naudojamas elektrolitų tirpalams, kurių tankis yra 1,19 - 1,21 g/cm3, gaminti. Pagamintam elektrolitui reikia leisti nusistovėti 6–12 valandų, po to išvalytą dalį reikia nusausinti, atskirti nuo nuosėdų. Gatavą filtruotą elektrolitą galima supilti į paruoštas baterijas arba laikyti sandėliuojamame inde. Siekiant sumažinti karbonatų susidarymą, elektrolitas turi būti laikomas sandariai uždarytame inde.

Šilumos pernešimo sistemose ličio hidroksidas naudojamas šilumnešio šarminimui. Ypač aukšto slėgio sistemose branduoliniuose reaktoriuose, kad sumažinti korozinį poveikį. Ličio hidroksidas palaiko pH nuo 6.9 iki 7.4 esant darbinei temperatūrai.

Metalo apdirbime ličio hidroksidas naudojamas magnio lydinių anodavimo procese, kaip vienas iš komponentų siekiant išgauti kuo švelnesnes bazines sąlygas.

Cemento gamyboje ličio hidroksidas naudojamas kaip priedas inhibituojantis šarmines silikatų reakcijas, bei spartinantis cemento kietėjimą.

Svarbu: įdėkite prekę į krepšelį, užpildykite gavėjo anketos duomenis ir patvirtinkite užsakymą. Ačiū!

Taupydami Jūsų brangų laiką, užsakytas prekes pristatysime nurodytuoju adresu Jums patogiu metu visoje Lietuvoje!

*- Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. Pateikti duomenys apie prekių likučius ir kainas tam tikrais atvejais gali skirtis nuo realios prekių kainos ir jų likučių

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pavojaus piktogramos:

Pavojingumo frazės:

H302 Kenksminga prarijus

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/ dujų/rūko/garų/aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Panašios prekės

(8 other products in the same category)

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password