Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi tiešsaistes veikalā www.lerochem.eu

    Definīcijas

1.1. Pārdevējs - privāta juridiska persona UAB "Lerochemas", reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā, juridiskās personas kods 305084382, PVN maksātāja kods LT100012307318, juridiskā adrese Laukininkų g. 26-21 Klaipėda, LT-95145 Klaipėda, korespondences adrese Baltijos pr. 93-30, Klaipēda.

1.2. Lerochem.eu - elektroniskais veikals, kas atrodas www.lerochem.eu .

1.3. Pircējs - 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kas sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kurai ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, ja vien tā nav emancipēta; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekš minēto personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.

1.4. Puses ir Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.5. Pārdevēja partneris - juridiska persona: 1) kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus vietnē www.lerochem.lt, kā arī juridiska persona, kas tiek izmantota Pircēja pasūtījuma izpildei; 2) ar kuru tiek īstenotas kopīgas akcijas vai projekti vietnē www.lerochem.eu, šīs juridiskās personas tīmekļa vietnēs vai jebkurā plašsaziņas līdzeklī, kurā www.lerochem.eu un šīs juridiskās personas akcijas vai projekti tiks aprakstīti, paziņoti.

1.6. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu, t. i., datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kura identitāti var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz tādiem datiem kā personas identifikācijas numurs vai viens vai vairāki šai personai raksturīgi faktori, piemēram, tās fiziskās, fizioloģiskās, psiholoģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās īpašības.

1.7. "Noteikumi" ir šie "Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā www.lerochem.eu".

1.8. Konts - Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē www.lerochem.eu, kā rezultātā tiek izveidots konts (konts), kurā tiek glabāti viņa/viņas personas dati un pasūtījumu vēsture.

1.9. Privātuma politika - Pārdevēja apstiprināts dokuments, kurā izklāstīti personas datu vākšanas, apkopošanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatnoteikumi, izmantojot www.lerochem.eu.

1.10. 105B, Klaipēda

    Vispārīgi noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, tos izlasot un atzīmējot rūtiņu pie paziņojuma "Esmu iepazinies un piekrītu Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem elektroniskajā veikalā lerochem.eu". Šādi apstiprinātie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, Pušu atbildību, kā arī citus ar preču pirkšanu - pārdošanu lerochem.eu saistītus nosacījumus.

2.2. Veidojot kontu vietnē www.lerochem.eu, Pircējs, veicot pirmo reģistrāciju, piekrīt Noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pircējs piekrīt Noteikumiem un nosacījumiem pirmās reģistrācijas (konta izveides) brīdī, starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts ilgtermiņa pirkuma - pārdošanas līgums. Noteikumi un nosacījumi, kas apstiprināti pirmās reģistrācijas brīdī, ir piemērojami visiem Pircēja veiktajiem pirkumiem līdz brīdim, kad tiek publicēti atjaunināti Noteikumi un nosacījumi. Informācija par Noteikumu un nosacījumu atjauninājumiem ir pieejama tīmekļa vietnē.

2.3. Tikai Pircēji, kā noteikts Noteikumu un nosacījumu 1.3. punktā, ir tiesīgi veikt pirkumus lerochem.eu. Pieņemot Noteikumus un nosacījumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu un nosacījumu 2.4. punkts), Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces lerochem.eu.

2.4. Nepieciešamības gadījumā vai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos apstākļos Pārdevējam ir tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, pieslēdzoties lerochem.eu vai pērkot preces lerochem.eu pirmo reizi pēc Noteikumu jaunās versijas stāšanās spēkā.

2.5. Pircēja pienākums ir iepazīties ar Pārdevēja apstiprināto un publiskoto Privātuma politiku. Pircējs izsaka savu piekrišanu vai nepiekrišanu konkrētiem Pircēja Personas datu izmantošanas veidiem saskaņā ar pašu Privātuma politikā noteikto kārtību.

2.6. Ja Pārdevējam ir tiesības vai pienākums sniegt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, Pircēja pienākums visos gadījumos ir norādīt Pārdevējam derīgu e-pasta adresi, kas pieder Pircējam.

    Preču pasūtīšana, pirkuma un pārdošanas tiesisko attiecību rašanās brīdis

3.1. Pircējs var pasūtīt preces lerochem.eu, izvēloties vienu no turpmāk minētajiem veidiem:

3.1.1. reģistrējoties tiešsaistē lerochem.eu (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);
3.1.2. tiešsaistē bez reģistrācijas lerochem.eu;
3.1.3. pa tālruni;
3.1.4. savākšanas centrā.
3.1.5. pa e-pastu

3.2. Pasūtot preces kādā no Noteikumu 3.1.1. - 3.1.2. punktā norādītajiem veidiem, Pircējam attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda savi Personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei.

3.3. Noteikumu un Privātuma politikas noteikumi attiecas uz Pircējiem, kuri veic pasūtījumu pa tālruni, inkasācijas centros vai pa e-pastu. Iesniedzot pasūtījumu, viņi piekrīt Noteikumiem un nosacījumiem.

3.4. Kad Pircējs, izvēloties iegādājamās preces vai pakalpojumus un izveidojot iepirkumu grozu, pabeidz visus pasūtījuma posmus, no kuriem pēdējais ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka ir izveidojušās pirkšanas un pārdošanas tiesiskās attiecības un starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts pirkšanas un pārdošanas līgums. Pārdevējs uz Pircēja norādīto e-pasta adresi kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu nosūta Pircējam saiti uz piemērojamajiem Noteikumiem un nosacījumiem.

3.5. Apstiprinot Noteikumus un nosacījumus, Pircējs piekrīt, ka ne vēlāk kā preces(-u) piegādes brīdī, ievērojot Noteikumos un nosacījumos un Privātuma politikā noteikto kārtību, uz Pircēja Pārdevējam norādīto e-pasta adresi, ko Pircējs sniedzis Pārdevējam, tiek sniegtas instrukcijas par viņa pasūtīto(-ajām) preci(-ām) lietuviešu valodā. Visa būtiskākā informācija par preci un tās īpašībām ir ietverta preces aprakstā lerochem.eu.

3.6. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts lerochem.eu datubāzē.

    Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus lerochem.eu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem. 4.2. Pasūtot preces, ko piedāvā Pārdevēja partneri un kas apzīmētas kā "Partnera preces", vai pakalpojumus, ko sniedz Pārdevēja partneri, Pircējam var tikt piemēroti Pārdevēja partneru noteiktie preču vai pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi, ar kuriem Pircējs tiek iepazīstināts pirms šādu preču vai pakalpojumu pasūtīšanas.

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt iegādātās preces šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas šajos Noteikumos, Privātuma noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

    Pircēja pienākumi

5.1. Pircējam, izmantojot lerochem.eu, ir pienākums pildīt savus pienākumus, ievērot šos Noteikumus, Privātuma politiku, citus lerochem.eu skaidri norādītos noteikumus un nosacījumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

5.2. Pircēja pienākums ir samaksāt par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un pieņemt tos šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. Izvēloties preču saņemšanu inkasācijas centrā, Pircējam ir pienākums saņemt preces izvēlētajā inkasācijas centrā šajos Noteikumos noteiktajos termiņos.

    Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt lerochem.eu daļu vai daļu lerochem.eu funkciju darbību, kā arī mainīt lerochem.eu elementu izkārtojumu.

6.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt lerochem.eu darbību. Šādā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek pārtraukti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

6.3. Ja būtiski mainās pakalpojumu sniegšanas nosacījumi (piemēram, mainās tirgus apstākļi, mainās tiesību akti u.c.), Pārdevējam ir tiesības mainīt lerochem.eu sniegto pakalpojumu apjomu vai sniegšanas veidu, apturēt, pārtraukt vai iekasēt maksu par pakalpojumiem vai to daļu. Ja Pircējs tam nepiekrīt, Pircēja pasūtījums tiek anulēts.

6.4. Ja Pircējs mēģina graut lerochem.eu stabilitāti vai drošību vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi lerochem.eu vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja kontu.

6.5. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pircējs nesamaksā par Preci 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad ir izvēlējies Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktā paredzētos apmaksas veidus.

6.6. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.3. punktā paredzēto apmaksas veidu, Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto informāciju, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā norādīto informāciju. Šādā gadījumā piegādes termiņš sākas no dienas, kad sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma (i) ja Pārdevējs nespēj sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas vai (ii) ja Pircējs Pārdevēja noteiktajā termiņā nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju, vai (iii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam piekrišanu savu personas datu pārbaudei.

6.7. Pārdevējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos lerochem.eu dokumentos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

    Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot lerochem.eu sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šajos Noteikumos un citos lerochem.eu dokumentos izklāstītajiem nosacījumiem.


7.2.Pārdevējs apņemas sniegt Pircējam Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.2287. pantā noteikto informāciju skaidrā un saprotamā veidā.

7.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu,. Pircēja personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

7.4. Pirms pasūtījuma veikšanas Pārdevējs informē Pircēju par pasūtījuma izpildei būtisko lerochem.eu funkciju apturēšanu vai izbeigšanu, kā arī par izmaiņām, kas minētas Noteikumu 6.2. - 6.3. punktā. Informācijas sniegšana lerochem.eu tiek uzskatīta par pietiekamu paziņojumu. Pēc tam, kad Pārdevējs ir pieņēmis Pircēja pasūtījumu, Pircējs tiek informēts par šī pasūtījuma izpildei būtisko lerochem.eu funkciju apturēšanu vai pārtraukšanu, izmantojot vienu no Pircēja norādītajiem kontaktinformācijas datiem (pa tālruni, sms ziņu vai e-pastu).

7.5. Saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.

7.6. Ja būtisku apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam analogu vai, ciktāl iespējams, līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt piedāvāto preci kā analogu vai līdzīgu, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atmaksāt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos anulēt pasūtījumu.

7.7. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja pretenzijām, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz Patērētājam detalizētu pamatotu rakstisku atbildi, ja vien Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi.

7.8. Pārdevējs apņemas pildīt citus pienākumus, kas Pārdevējam noteikti Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

    Cenas, maksāšanas kārtība un noteikumi

    8.1. Preču cenas lerochem.eu iesniegtajā pasūtījumā tiek norādītas eiro, ieskaitot tajā brīdī piemērojamo PVN likmi saskaņā ar tiesību aktiem.

    8.2. Pircējs par pasūtītajām precēm var norēķināties vienā no šādiem veidiem:

8.2.1. izmantojot elektronisko banku;
8.2.2. ar bankas pārskaitījumu;
8.2.3. skaidrā naudā vai ar bankas karti piegādes/saņemšanas brīdī, ja tas ir iespējams;

8.3. Kad Pārdevējs ir saņēmis samaksu par Preci vai pirkuma finansēšanas apstiprinājumu (ja Pircējs ir izvēlējies Noteikumu 8.2.4. - 8.2.5. punktā noteikto maksājuma veidu), pasūtījums tiek apstiprināts un sākas piegādes termiņš.

8.4. Akceptējot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka Preču iegādes dokumenti, t.i., PVN rēķini, kas vienlaikus ir arī Preču garantijas taloni, tiek izsniegti Pircējam elektroniski uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes. PVN rēķinos norāda izvēlētās preces, daudzumu, piešķirtās atlaides, preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus, un citus datus, kas jāsniedz saskaņā ar grāmatvedības tiesību aktiem.

8.5. Pārdevējs izvieto Pircēja iegādāto preču PVN rēķinus arī lerochem.eu sadaļā "Mans lerochem.eu". Pēc tam, kad Pircējs būs veicis pasūtījumu, Pircējs sadaļā "Mans lerochem.eu" varēs apskatīt un izdrukāt pasūtījuma lapu - priekšapmaksas rēķinu.

8.6. Preču cena nedrīkst mainīties pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, izņemot gadījumus, kad Preču cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehnisku kļūdu dēļ, acīmredzamu kļūdu (kļūdas rakstura) labošanas vai citu objektīvu būtisku iemeslu dēļ, kas nav Pārdevēja kontrolē (ar nosacījumu, ka šie iemesli tiek pierādīti). Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju. Atcelšanas gadījumā saskaņā ar šajā punktā izklāstīto procedūru Pircējs saņem visu samaksāto summu atmaksu pilnā apmērā.

8.7. Iepirkumu grozam, kurā visu preču kopējā cena ir mazāka par 1,99 € (ieskaitot PVN, kas piemērojams attiecīgajā brīdī saskaņā ar tiesību aktiem), tiek piemērota administrēšanas maksa 2,99 € (ieskaitot PVN, kas piemērojams attiecīgajā brīdī saskaņā ar tiesību aktiem). Pieņemot Noteikumus un nosacījumus, Pircējs piekrīt šajā punktā minētās administrēšanas maksas piemērošanai un apņemas to samaksāt Pārdevējam. Gadījumos, kad Pircējam tiek atmaksāta nauda par Precēm, kā noteikts Noteikumos, Pircējam tiek atmaksāta arī administrēšanas maksa, ja Pircējs to ir samaksājis.

    Preču piegāde

9.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no Noteikumu 9.2.-9.5. punktā minētajiem piegādes veidiem. Preču piegādes noteikumi un tarifi ir izklāstīti "Piegādes noteikumos".

9.2. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēlas piegādi mājās:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt Preces. Pārņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jauna vadītāja apliecība). Ja Pircējs nevar pats pieņemt Preces un Preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs celt pretenzijas pret Pārdevēju par Preču piegādi nepareizai personai.

9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

9.2.4. Piegādes mājās pakalpojuma cenā nav iekļauta pasūtītās preces deponēšana, ko Pircējs var pasūtīt papildus.

9.3. Pircējs var saņemt Preces bez maksas kādā no inkasācijas centriem. Ja Pircējs izvēlas šo veidu pasūtījuma iesniegšanas brīdī:

9.3.1. pasūtītās preces ir jāsavāc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir informējis Pircēju pa e-pastu, ka preces ir pieejamas savākšanai.

9.3.2. 3.9.3. Saņemot Preci, līdzi jāņem un Pārdevēja darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jauna vadītāja apliecība).

9.4. Ja Pircējs pasūtījuma iesniegšanas brīdī izvēlas, ka Preces tiks piegādātas Venipak vai DPD pašapkalpošanās terminālī:

9.4.1. preces, kuru svars ir mazāks par 10 kg, var saņemt no Venipak vai DPD paku pašapkalpošanās termināļiem. Preces, kas ir smagākas par 10 kg, nedrīkst nogādāt pasta nodaļās vai pašapkalpošanās termināļos.

9.4.2. Prece no Venipak vai DPD paku pašapkalpošanās termināļa jāizņem 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ar e-pasta vēstuli ir informējis Pircēju, ka prece ir pieejama saņemšanai.

9.4.3. Pircējam piemērojamie piegādes noteikumi un maksa ir aprakstīti "Piegādes noteikumos".

9.5. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem noteikumiem. Šie termiņi ir provizoriski un netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevējam nav preču noliktavā un Pircējs ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Pieņemot šos noteikumus un nosacījumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pārdevējs nepiegādā preces noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu un nosacījumu 11.1. punktā noteiktās tiesības - atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

9.6. Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi ar Pārdevēju nesaistītu un/vai no Pārdevēja neatkarīgu trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

9.7. Preces piegādes brīdī Pircējam Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbauda sūtījuma un Preces(-u) stāvokli un paraksta sūtījuma nodošanas/pieņemšanas dokumentu. Kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas labā stāvoklī, bez bojājumiem, kas nav saistīti ar defektiem, izņemot ražošanas defektus, un bez neatbilstībām Preces(-u) sastāvā (tādām, ko var konstatēt, veicot Preču ārējo pārbaudi). Ja Pircējs pamana, ka piegādāto preču iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece(-es) ir bojāta(-as) un/vai prece(-es) nav atbilstošā stāvoklī, Pircējs to atzīmē nodošanas/pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē sastāda brīvas formas aktu par sūtījuma un/vai preces(-u) bojājumiem/neatbilstību. Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu pamatā nav ražošanas defekts, un par preču neatbilstību attiecībā uz preču montāžu tikai tad, ja šādu neatbilstību var konstatēt, veicot preču ārējo pārbaudi.

9.8. Preču nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju no brīža, kad Preces tiek nodotas Pircējam.

9.9. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2.-9.6. punktu Pircējs noteiktajā termiņā neatgūst Preces vai nepiegādā tās Pircējam un Pircējs ir samaksājis par Precēm un to piegādi, Pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par alternatīvu piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neatgūst preces vai nepiegādā tās, šādas preces tiek atdotas Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts un Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot Pārdevējam piemērojamo bankas maksu par atgrieztiem bankas pārskaitījumiem, maksu par piegādi, ja piemērojams, un administratīvo maksu, kas paredzēta šo Noteikumu 8.7. punktā, ja piemērojams.

9.10.Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2.-9.5. punktu Pircējs noteiktajā termiņā neatsauc Preces vai nepiegādā tās Pircējam un Pircējs nav samaksājis par Precēm, šādas Preces tiek atdotas Pārdevējam un pasūtījums tiek anulēts.

    Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras Lerochem.eu pārdotās Preces īpašības ir norādītas katras Preces aprakstā.

10.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir apmierinošas kvalitātes, t.i., preču īpašības atbilst preču aprakstam. Preces atbilst patērētāju pirkuma līgumam, ja:

10.2.1. prece atbilst Pārdevēja sniegtajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, kuru Pārdevējs ir iesniedzis kā paraugu vai modeli, reklamējot šo preci Lerochem.eu;

10.2.2. prece ir piemērota nolūkam, kādam parasti izmanto šāda veida preces;

10.2.3. prece atbilst kvalitātes īpašībām, kas parasti raksturīgas tāda paša veida precēm un ko Pircējs var pamatoti sagaidīt, ņemot vērā preces raksturu un preces ražotāja, tā pārstāvja vai Pārdevēja publiski sniegtos paziņojumus, tostarp preces reklāmu un marķējumu, par preces īpašajām īpašībām.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces izmērs, forma, krāsa vai citi parametri Lerochem.eu var neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu no Pārdevēja neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ. Pircējam ieteicams izlasīt preču aprakstu.

10.4. Pārdevējs dažādiem preču veidiem uz noteiktu laiku piešķir kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti šo preču aprakstos vai kopā ar garantijas lapai atbilstošo preču rēķinu.

10.5. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neierobežo likumā noteiktās patērētāju tiesības neatbilstošas kvalitātes preču vai pakalpojumu iegādes gadījumā.
 

10.6. Pārdevējs nenodrošina pēcpārdošanas servisu (izņemot vienkāršas preču darbības pārbaudes, kas neprasa īpašas zināšanas):

10.6.1. ja garantijas servisa centrs(-i) atrodas ārpus Lietuvas Republikas, Pārdevējs organizē Preču nosūtīšanu uz šādu(-iem) centru(-iem);

10.6.2. ja centrs(-i), kas nodrošina garantijas servisu, atrodas Lietuvas Republikā, Pircējs tiek nosūtīts uz šādu(-iem) centru(-iem).

10.7. Informācijas nesējos ietvertā informācija nav ietverta garantijā. Datu zuduma vai atjaunošanas izmaksas netiek segtas.

10.8. Gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas pārdot šādas preces Pircējam tādā veidā, lai Pircējam tiktu nodrošināta reāla iespēja izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.

10.9. Informācija, kas attiecas uz garantijas nosacījumiem atsevišķiem preču veidiem, tiek sniegta atsevišķā pieprasījumā, sazinoties ar Konsultantiem.

    Atteikuma tiesības, atgriešanas un apmaiņas procedūras

11.1 Atteikuma tiesības

11.1.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no Preču pārdošanas līguma, 14 (četrpadsmit) dienu laikā par to paziņojot Pārdevējam, nenorādot iemeslu. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības gadījumā, ja tiek noslēgts kāds no Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. panta 2. punktā uzskaitītajiem līgumiem.

11.1.2. Pircējs paziņo Pārdevējam par atteikšanos no pirkuma-pārdevuma līguma vienā no šādiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu vai iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums atteikties no līguma. Paziņojumu par atteikumu nosūta pa e-pastu uz adresi info@lerochem.eu. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.

11.1.3. Atteikuma tiesību izmantošanas 14 (četrpadsmit) dienu termiņš tiek aprēķināts šādi: a. pirkuma līguma gadījumā - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pasūtītās preces; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces un preces tiek piegādātas atsevišķi, - no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pēdējo preci; c. ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja ir noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā laikposmā - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pirmās preces.

11.1.4. Ja Pircējs ir atteicies no pirkuma līguma, pirms preces viņam ir piegādātas, Pārdevējs šādu Pircēja atteikumu uzskata par atteikšanos no pasūtījuma un attiecīgi informē Pircēju uz viņa norādīto e-pasta adresi.

11.1.5. Ja Pircējs ir atteicies no pirkuma līguma pēc tam, kad preces ir piegādātas vai pēc tam, kad Pircējs preces ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6. punkta noteikumi.

11.2. Pārdevēja papildu naudas atmaksas garantija

11.2.1. Pēc 14 (četrpadsmit), bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienām no preču piegādes vai saņemšanas dienas Pircējs ir tiesīgs izmantot Pārdevēja papildu naudas atmaksas garantiju Pircējam, ja visas atgrieztās preces ir autentiskās etiķetēs, aizsarg maisiņos un oriģinālajā iepakojumā un ja vienreizlietojamais preču iepakojums nav bojāts, t.i., preces nav atgrieztas tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika pārdotas.

11.2.2. Pircējam par savu nodomu izmantot šo garantiju jāpaziņo 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad preces piegādātas Pircējam. Paziņojums jānosūta pa e-pastu uz adresi info@lerochem.eu, un tajā jānorāda preces, kuras paredzēts atdot atpakaļ.

11.2.3. Ja paziņojums tiek nosūtīts 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam, tiek piemēroti Noteikumu 11.1. punkta noteikumi.

11.2.4. Ja paziņojums tiek veikts pēc 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņa beigām, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam, Pircējs sedz visas ar preču atgriešanu saistītās izmaksas un riskus. Jebkurā gadījumā preces ir jānosūta atpakaļ uz www.lerochem.eu pirms 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu termiņa beigām no preču piegādes vai saņemšanas dienas.

11.2.5. Pārdevēja papildu naudas atmaksas garantija nav pieejama šādām pasūtītajām precēm:

11.2.5.1. dāvanu kuponiem;
11.2.5.2. iesaiņotām precēm, kas pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
11.2.5.3. bērnu apģērbu;
11.2.5.4. rotaļlietas, bērnu rotaļlietas, bērnu aprūpes preces;
11.2.5.5. preces, kas ir izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami pielāgotas Pircēja vajadzībām, vai kuras pēc to piegādes Pircējam pēc to rakstura nav iespējams atgriezt Pircējam sakarā ar to nederīgumu, bojāšanos vai derīguma termiņa beigām;
11.2.5.6. N-18 klāsta preces;
11.2.5.7. Apavi;
11.2.5.8. apģērbu.

11.2.6. Preču atgriešanas un kompensācijas kārtība ir izklāstīta Noteikumu 11.6. punktā.

11.3. Noteikumi par apmierinošas kvalitātes preču apmaiņu un atgriešanu

11.3.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad preces viņam piegādātas, nomainīt iegādātās preces pret līdzīgām, cita izmēra, formas, formas, krāsas, modeļa vai komplekta precēm. Ja apmaiņas rezultātā rodas cenu starpība, Pircējs samaksā Pārdevējam saskaņā ar pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums par vēlmi izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības kopā ar norādīto atpakaļ nosūtāmo preci jānosūta pa e-pastu uz adresi info@berchem.lt.

11.3.2. Ja Pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, prece tiek apmainīta un nosūtīta atpakaļ saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2014. gada 22. jūlija rezolūcijā Nr. 738 apstiprinātajiem "Mazumtirdzniecības noteikumiem". Noteikumu 11.3.1. punktā noteiktajā termiņā Pircējam ir tiesības apmainīt un atgriezt jebkuru šajā sarakstā neiekļautu preci:

11.3.2.1. tabaku un tabakas izstrādājumus;
11.3.2.2. parfimērijas, kosmētikas un tualetes piederumus;
11.3.2.3. fotogrāfijas un kinematogrāfijas preces;
11.3.2.4. iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi;
11.3.2.5. audumi;
11.3.2.6. paklāju grīdas segumi, izņemot paklājus un grīdsegas;
11.3.2.7. trikotāžas apakšveļa vīriešiem, zēniem, sievietēm vai meitenēm;
11.3.2.8. zīdaiņu apģērbi;
11.3.2.9. zeķbikses, zeķubikses, zeķes un citi līdzīgi izstrādājumi;
11.3.2.10. vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu šūta apakšveļa, naktskrekli, pidžamas un līdzīgi izstrādājumi;
11.3.2.11. krūšturi, bikškostīmi, korseti un tamlīdzīgi izstrādājumi;
11.3.2.12. pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un to izstrādājumi, izņemot bižutērijas imitācijas;
11.3.2.13. mašīnas un mehāniskās ierīces;
11.3.2.14. elektriskās mašīnas un aparāti, skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra un televīzijas video un skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra;
11.3.2.15. sauszemes transportlīdzekļi
11.3.2.16. kuģi, laivas un peldošas iekārtas
11.3.2.17. optiskie, foto, kinematogrāfijas, mērīšanas, kontroles, medicīnas vai ķirurģijas instrumenti un aparāti;
11.3.2.18. pulksteņi;
11.3.2.19. mūzikas instrumenti;
11.3.2.20. ieroči un munīcija;
11.3.2.21. mēbeles, gultas piederumi, lustras;
11.3.2.22. rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas inventāru;
11.3.2.23. mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas;
11.3.2.2.24. augi, dzīvnieki un atbilstošas kvalitātes pārtikas produkti;
11.3.2.25. nosvērtas un izmērītas preces, kas pēc patērētāja pieprasījuma ir speciāli sagatavotas, sagrieztas, sagrieztas šķēlēs utt.


11.3.3 Pēc Preces saņemšanas Pārdevējs apņemas aizstāt Preci ar tādu pašu Preci tikai tādā formā, izmērā, krāsā, modelī vai komplektācijā, kādu norādījis Pircējs. Ja Pārdevēja rīcībā nav piemērotas Preces nomaiņai, Pārdevējs atmaksā Pircējam par Preci samaksāto naudu. Naudu Pircējam atmaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par Pircēja vēlmi izmantot šīs tiesības, un, ja Pircējs nav atgriezis Preci Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš sākas no Preces atgriešanas dienas Pārdevējam.

11.3.4. Pieņemot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka naudas atmaksa tiek veikta uz Pircēja bankas kontu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

11.3.5. Preču un naudas līdzekļu atgriešanas kārtība ir izklāstīta Noteikumu 11.6. punktā.

11.4. Noteikumi par neapmierinošas kvalitātes preču apmaiņu un atgriešanu

11.4.1. Pārdoto Preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas Preces tiek mainītas un atdotas atpakaļ Noteikumos noteiktajā kārtībā un ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.

11.4.2. Ja Pircējs ir iegādājies neatbilstošas kvalitātes preci un to ir norādījis nodošanas un pieņemšanas dokumentā (ja tā nav izdarīts, piemēro Noteikumu 11.3. punkta noteikumus) vai ja preces neatbilstoša kvalitāte izpaužas kā preces iegādes brīdī esošs ražošanas defekts vai neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atgriezt preci un pēc saviem ieskatiem var pieprasīt:

11.4.2.1. Pārdevēju bez maksas novērst preču defektus saprātīgā termiņā, ja defektus ir iespējams novērst;

11.4.2.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;

11.4.2.3. aizstāt preces ar līdzvērtīgas kvalitātes precēm, izņemot gadījumus, kad defekti ir nebūtiski vai tos ir izraisījis Pircējs;

11.4.2.4. atmaksāt samaksāto cenu un atkāpties no pirkuma līguma, ja nekvalitatīvu preču pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

11.4.3. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 11.4.2. punktā paredzētajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Pircējam, atgriežot preces, ir jāizsaka sava izvēle. Ja pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies 11.4.2. punktā paredzēto tiesiskās aizsardzības līdzekli, Pārdevējs nevar to īstenot, Pārdevējs piedāvā 11.4.2. punktā paredzēto alternatīvo tiesiskās aizsardzības līdzekli. Pircējs nav tiesīgs mainīt izvēlēto tiesiskās aizsardzības līdzekli. Pircējs nav tiesīgs izbeigt pirkuma līgumu, ja preces defekts ir nenozīmīgs.

11.4.4. Pircējam ir jāievēro šādi nosacījumi, lai varētu atgriezt preces:

11.4.4.1. paziņot Pārdevējam, nosūtot e-pastu uz adresi info@lerochem.eu, paziņojumā jānorāda atgriežamā prece;

11.4.4.2. iesniegt preces iegādes dokumentu, garantijas karti (ja tāda ir izsniegta);

11.4.4.3. iesniegt brīvas formas pieprasījumu.

11.4.5. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt neapmierinošas kvalitātes preces pirkuma dokumentā noteiktajā kvalitātes garantijas termiņā.

11.4.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro Noteikumos noteikto atgriešanas kārtību.

11.4.7. Pircējs sedz preču piegādes un preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, un Pārdevējs, ja pārliecinās, ka preces ir atgrieztas kvalitātes trūkumu dēļ, atlīdzina Pircējam preču piegādes un atpakaļnosūtīšanas izmaksas, izņemot Noteikumos noteiktos izņēmumus. Preču atpakaļnosūtīšanu reglamentē Noteikumu 11.6. punkts.

11.4.8. nauda Pircējam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par Preces nekvalitatīvo kvalitāti, un, ja Pircējs Preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Prece ir nosūtīta atpakaļ Pārdevējam. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Pircējs piekrīt, ka atmaksa tiek veikta uz Pircēja bankas kontu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

11.4.9. Atmaksa netiek veikta par precēm, kas ir bojātas tīši vai nolaidības dēļ (ar ķīmiskām vielām, ūdeni, atklātu liesmu, augstu temperatūru, asiem priekšmetiem u.c.), vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi, vai ja preces ir izmantotas nepareizi vai neatbilstošam mērķim.

11.4.10. Atsevišķi noteikumi par bojātu preču atgriešanu var būt noteikti precēm pievienotajos garantijas talonos (garantijās).

11.5. Preču nomaiņa un atgriešana nepiegādāšanas gadījumā

11.5.1.Ja Pircējam ir piegādāta nepareiza prece, Pircējam par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē Pārdevējs pa e-pastu info@lerochem.eu vai pa tālruni +370 675 50384. Pārdevējs apņemas uz sava rēķina saņemt šādas preces un aizstāt tās ar atbilstošām precēm. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav pasūtītās preces, Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci(-ēm) samaksāto naudu. Naudu Pircējam atmaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, un, ja Pircējs Preces nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš sākas no Preču nosūtīšanas atpakaļ Pārdevējam dienas. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Pircējs piekrīt, ka atmaksa tiek veikta uz Pircēja bankas kontu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

11.5.2. Preču un naudas līdzekļu atgriešanas kārtība ir izklāstīta Noteikumu 11.6. punktā.

11.6 Preču un naudas atgriešana

11.6.1 Attiecībā uz precēm, kas iegādātas no www.lerochem.eu Partneriem, Pircējam ir tieši jāsazinās ar konkrēto Lerochem.eu Partneri, no kura tika iegādātas preces.

11.6.2. Tiesības atgriezt preces Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav nokavēts preču atgriešanas termiņš. Atgriežot Preces Noteikumu 11.1. - 11.3. punktā minētajos gadījumos, tiek piemērotas papildu prasības: Precei nav bojāta vai būtiski mainīts tās izskats, kā arī tā nav lietota - visām atgrieztajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsarg maisiņiem un oriģinālajiem iepakojumiem.

11.6.3. Visas dāvanas, kas pievienotas iegādātajām precēm, ir jāatgriež vienlaicīgi, izņemot gadījumus, kad iegādātās preces tiek atgrieztas to kvalitātes defektu dēļ un pievienotās dāvanas pēc savas būtības ir patērētas laikā no preču iegādes līdz preču defekta atklāšanai vai pievienoto dāvanu derīguma termiņa beigām.

11.6.4. Atgriežot preces, Pircējam ir jānorāda preču sūtītāja adrese un pienācīgi jāiepako preces, lai tās netiktu bojātas pārvadāšanas laikā. Pārdevējs neatmaksā naudu par precēm, kas ir bojātas pārvadāšanas laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas nosūtīti nepareizi iesaiņoti, ar nepareizu adresi vai ja tie ir nozaudēti vai bojāti sūtīšanas laikā.

11.6.5. Ja Pircējs ir iegādājies Preču komplektu vietnē www.lerochem.eu, Pircējam ir pienākums atgriezt Pārdevējam visu Preču komplektu, t.i., Pircējam ir tiesības, kas paredzētas Preču atgriešanai, tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām Precēm. Gadījumā, ja kāda no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 11.6.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visa Preču komplekta atgriešanu.

11.6.6. Pircējs, īstenojot Noteikumu 11.1.-11.5. punktā paredzētās tiesības, ievēro Noteikumos noteiktās Preču atpakaļnosūtīšanas prasības un ievēro tajos noteikto kārtību.

11.6.7. Pircējs var atgriezt Preces, nogādājot tās Pārdevēja savākšanas centros, nosūtot tās atpakaļ ar kurjerpastu vai nosūtot pa pastu. 11.6.8. Preces ir jāatgriež Pārdevējam adresē, kas norādīta Pārdevēja Pircējam nosūtītajā apstiprinājumā par paziņojuma par atteikšanos no līguma saņemšanu. Kārtību un nosacījumus smago preču piegādei (kvalitātes novērtēšanai, nomaiņai, remontam vai atgriešanai) Pārdevējam Pircējs un Pārdevējs vienojas atsevišķi telefoniski vai pa e-pastu info@lerochem.eu, vai arī Pircējs pats nogādā preces noliktavā Klaipēdā.

11.6.8. Ja Pārdevējs ir piegādājis preci uz Pircēja mājām un nav iespējams preci atgriezt kādā no šiem veidiem, Pārdevējs preci no Pircēja saņem uz sava rēķina.

11.6.9. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 11.1., 11.3. līdz 11.5. punktā noteiktās tiesības, nauda Pircējam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs nav atgriezis preci Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad prece ir atdota Pārdevējam. Ja Pircējs ir izmantojis papildu naudas atmaksas garantiju, Pircējam tiek piemērots 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu atmaksas termiņš, skaitot no dienas, kad preces ir atdotas Pārdevējam.

11.6.10. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Pircējs piekrīt, ka naudas atmaksa tiek veikta uz Pircēja bankas kontu, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

11.6.11. Izmantojot Noteikumu un nosacījumu 11.1. līdz 11.3. punktā noteiktās tiesības, Pircējam tiek atmaksāti: Preču cena, administratīvā maksa, ja tāda ir piemērojama, un piegādes izdevumi. Izmantojot Noteikumu 11.4.-11.5. punktā noteiktās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: Preču cena, administratīvā maksa, ja piemērojams, Preču piegādes izmaksas, Preču atgriešanas izmaksas.

11.6.12. Ja Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav lētākais no Pārdevēja piedāvātajiem, Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šī veida izmaksas, netiek atmaksātas.

11.6.13. Pārdevējs ir tiesīgs atmaksāt naudu patērētājam tikai pēc tam, kad Prece ir atgriezta Pārdevējam un ir pārbaudīta tās atbilstība Noteikumu 11.6.2. punktam.

11.6.14. Ja Preču apmaiņas rezultātā rodas cenu starpība, Pircējs samaksā Pārdevējam saskaņā ar pārrēķinātajām cenām.

    Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot www.lerochem.eu.

12.2. Pēc reģistrēšanās Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja www.lerochem.eu sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ieiet www.lerochem.eu, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo trešo personu uzskata par Pircēju.

12.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un pienākumiem, pat ja Pircējam tika dota iespēja to darīt.

12.4. Ja www.lerochem.eu satur saites uz citām trešo personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs negarantē, ka informācija, ko var apskatīt, noklikšķinot uz šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, pareizību, pilnīgumu un precizitāti ir atbildīgas trešās personas. Pārdevējam nav pienākuma pārbaudīt pārraidīto vai saglabāto ārējo informāciju vai atklāt nelikumīgas darbības.

12.5. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja un Pārdevēja Partneru, kuru preces vai pakalpojumus Pircējs pasūta, izmantojot www.lerochem.eu, savstarpējo saistību pienācīgu izpildi.

    Pārdevēja piemērotie mārketinga pasākumi

13.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas vai spēles vietnē www.lerochem.eu.

13.2. Atsevišķu akciju laikā Pārdevējs var nodrošināt Pircējus ar savu virtuālo naudu - leijiem, kurus var izmantot, lai norēķinātos par precēm, kas iegādātas www.lerochem.eu. Sīkāka informācija par Leiros iegūšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī par to izmantošanu, lai norēķinātos par precēm, tiek sniegta atsevišķi.

13.3. Ja Pircējs iegādājas preci, par kuru Pārdevējs papildus piešķir noteiktu Leuru summu nākamajam pirkumam, un Pircējs izmanto Noteikumos paredzētās atteikuma tiesības, saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem Pircējam piešķirtā Leuru summa tiek anulēta.

13.4. Ja Pircējs Preču iegādei ir iztērējis noteiktu Leurs summu un Pircējs izmanto šajos Noteikumos paredzētās atteikuma tiesības, iztērētā Leurs summa Pircējam tiek atmaksāta. Informāciju par atmaksāto Leuru summu Pircējs var pārbaudīt kontā "Mans lerochem.eu".

13.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akciju vai spēļu noteikumus un nosacījumus, kā arī atcelt akcijas vai spēles. Pārdevējam ir tiesības arī vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt Leura saņemšanas un izmantošanas nosacījumus un kārtību, lai norēķinātos par precēm, kā arī tos atcelt. Jebkuras izmaiņas vai atcelšana akciju noteikumos un kārtībā, kā arī Leiras saņemšanas un izmantošanas kārtībā, lai norēķinātos par precēm, stājas spēkā no izmaiņu (atcelšanas) pieņemšanas brīža.

    Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs saskaņā ar šo Noteikumu un Privātuma politikas noteikumiem nosūta visus paziņojumus uz e-pasta adresi vai SMS īsziņu uz tālruņa numuru, ko Pircējs norādījis reģistrācijas brīdī vai pasūtot preces.

14.2. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta Pārdevējam uz adresi www.lerochem.eu, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos kontaktus.

    Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie Noteikumi un nosacījumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

15.2. Attiecībām, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, piemēro Lietuvas Republikas tiesību aktus.

15.3. Visas domstarpības, kas rodas šo Noteikumu izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15.4. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei uz Pircēja rakstisku sūdzību, Pircējs (fiziska persona, patērētājs) var iesniegt savu lūgumu/sūdzību par iegādāto preci www.lerochem.eu Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādei (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālr. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt (kā arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajās nodaļās rajonos) - vai aizpildot pieteikuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vai Reset password